آیا شما هر گونه سوال

با ما تماس بگیرید : 0123456789

به ما ایمیل بزنید : info@gsms.com

پذیرش

Windsor Park High School

10433 Wolverine Way Bellevue, CA 98456
0123456789
info@gsms.com

فرم پذیرش

عکس

پایه ای اطلاعات:

دانشجو نام:
پذیرش شماره:
تاریخ تولد:
جنسيت:
گروه خونی:
دین:

تماس اطلاعات:

تلفن:
کد ملی:
حاضر نشانی:
دائمی نشانی:

علمی اطلاعات:

کلاس:
بخش D:
گروه:
دومین زبان:

قبلی مدرسه اطلاعات:

قبلی مدرسه:
قبلی کلاس:

پدر اطلاعات:

پدر نام:
پدر تلفن:
پدر تحصیلات:
پدر حرفه:
پدر تعیین:

مادر اطلاعات:

مادر نام:
مادر تلفن:
مادر تحصیلات:
مادر حرفه:
مادر تعیین:

دیگر اطلاعات:

پست الکترونیک:
وضعیت سلامتی :
سایر اطلاعات:

نگهبان اطلاعات:

نگهبان نام:
رابطه با نگهبان :
تلفن:
پست الکترونیک :
دین:
حرفه :
کد ملی:
حاضر نشانی:
دائمی نشانی:
سایر اطلاعات: