کد خبر: ۵۷۱۹۶
|
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰
فرمانداری شهرستان کارون اسامی و کدهای ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ کوت عبدالله را منتشر کرد
فرمانداری شهرستان کارون اسامی و کدهای ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ کوت عبدالله را منتشر کرد.

به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون ﺍﺳﺎﻣﻲ و کدهای ﻧﺎﻣﺰﺩهای ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ کوت عبدالله ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ است:

1-آقای سیدابراهیم ابوخمیس موسوی فرزند سیدحسین کد نامزد 124
2-آقای جاسم اژدری مشهور به کاید-علی-حاج جاسم- قنواتی فرزند محمد کد نامزد 125
3-خانم میساء اسماعیلی مشهور به بدوی فرزند یویر کد نامزد126
4-آقای جمیل البوعطیوی فرزند مهیوب کد نامزد127
5-آقای قادر الهائی مشهور به قادر بدوی فرزند حمادی کد نامزد129
6-آقای جواد باوی مشهور به دکتر جواد باوی فرزند عبدالعلی کد نامزد141
7-آقای حبیب باوی فرزند عبدالکریم کد نامزد145
8-آقای حمید باوی فرزند جلیل کد نامزد146
9-آقای حمید باوی مشهور به حمید باوی فرزند عبدالعباس کد نامزد147
10-آقای عادل باوی مشهور به مهندس عادل فرزند مهمدی کد نامزد151
11-آقای عبدالامیر باوی مشهور به هلیڃی فرزند شریف کد نامزد152
12-آقای علی باوی مشهور به علی سبهان - علی زرگانی فرزند سبهان کد نامزد154
13-آقای کریم باوی مشهور به حاج کریم فرزند حسین کد نامزد156
14-آقای موسی باوی فرزند علی کد نامزد158
15-آقای ناصر باوی فرزند صبر کد نامزد159
16-آقای هانی باوی فرزند سبهان کد نامزد161
17-آقای حمید باوی بحره مشهور به حمید باوی - حمید بحره -باوی بحره - بحره فرزند سلطان کد نامزد162
18-آقای رضا باوی فرد فرزند حمید کد نامزد167
19-آقای صالح بن عبود مشهور به صالح بالدی فرزند روفه کد نامزد168
20-آقای علی پوربدیر مشهور به علی بغلانی فرزند مهدی کد نامزد169
21-خانم زهرا پورکاوه فرزند کریم کد نامزد171
22-آقای یوسف حاتمی فرزند شلش کد نامزد172
23-آقای حمید حاجیان سعیدی فرزند سند کد نامزد174
24-آقای عباس حرزی نژاد مشهور به حریزی نژاد - حریزاوی فرزند عبدالحسن کد نامزد175
25-آقای داود حزابیان مشهور به شیخ داود فرزند تورج کد نامزد176
26-آقای امین حزبانی زاده مشهور به مونی فرزند موسی کد نامزد178
27-آقای رضا حزباوی مشهور به حاج رضا فرزند محسن کد نامزد181
28-خانم زهرا حزباوی فرزند کاظم کد نامزد182
29-آقای عبداله حزباوی فرزند مهدی کد نامزد184
30-آقای کریم حزباوی فرزند جبار کد نامزد185
31-آقای لفته حزباوی فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد186
32-آقای عباس حزبه پوران مشهور به حزباوی-حزبه-حزبه پور فرزند کریم کد نامزد187
33-خانم فاطمه حمیدی فرزند عبدالزهرا کد نامزد189
34-آقای جلیل حیدری فرزند زویهد کد نامزد191
35-آقای میثم دریس زایری فرزند مکی کد نامزد192
36-خانم خدیجه ربیعی نظر فرزند عبدالرضا کد نامزد194
37-آقای احمد زرگانی فرزند بنیان کد نامزد195
38-آقای عباس زرگانی پور فرزند ناصر کد نامزد196
39-خانم سهام سالمیان مشهور به خنافره-خنفری- سالمی فرزند چاسب کد نامزد197
40-آقای پرویز سامری فرزند نظام کد نامزد198
41-آقای جلیل ستایش فر مشهور به سواری فرزند عبید کد نامزد212
42-خانم سمیه سعیدی فرزند ساهی کد نامزد214
43-خانم رباب سواری مشهور به زهره فرزند احمد کد نامزد216
44-آقای رضا سواری فرزند کریم کد نامزد217
45-آقای عبدالزهرا سواری فرزند حسین کد نامزد218
46-آقای ناصر سیاحی فرزند شراتی کد نامزد219
47-آقای سیدفرج سیدی مشهور به حسینی-غرابی فرزند سیدعلی کد نامزد241
48-آقای بهزاد شرفی مشهور به ابومیثاق فرزند مظفر کد نامزد242
49-آقای قاسم شریفات مشهور به حاج قاسم فرزند رحیم کد نامزد245
50-آقای امیر صالحی فرزند عبدالزهرا کد نامزد246
51-آقای هاشم صالحی فرزند عبدالحسین کد نامزد247
52-آقای مهدی صفری نیا فرزند عبدالنبی کد نامزد248
53-آقای یاسر صنگوری سواری مشهور به صنگوری سواری فرزند لفته کد نامزد249
54-خانم خدیجه عامری فرزند قاسم کد نامزد252
55-آقای علی عامری مشهور به حزباوی فرزند نجاح کد نامزد254
56-آقای ابراهیم عبدالعزیزی فرزند عبدالوهاب کد نامزد256
57-آقای ابراهیم عبودیان فرزند محمد کد نامزد257
58-آقای احمد عقباوی مشهور به عگبی فرزند عبدالله کد نامزد258
59-آقای کریم عمیره فرزند عبدالزهرا کد نامزد259
60-آقای مجید غرابی مشهور به سید مجیدغرابی فرزند جعفر کد نامزد261
61-آقای سیدلطیف فاضلی مشهور به موسوی فرزند سید هادی کد نامزد262
- 62 آقای حمید فرحانی اصل فرزند عبدالحسن کد نامزد 264
63-آقای سیدمحسن فردزاده مشهور به سید محسن - سید شبیب آلبو شوکه فرزند سیدمحمد کد نامزد 265
64- خانم فخریه فریح زاده مشهور به فخریه کعبی فرزند خلف کد نامزد 267
65- آقای عماد ماجدی مشهور به باوی فرزند محمد کد نامزد 269
66- آقای هاشم مجدم فرزند محمد کد نامزد271
67- آقای جواد مجدم نیا مشهور به مجید فرزند جابر کد نامزد 272
68- آقای ادریس محمدیان فرزند جابر کد نامزد 274
69-آقای صلاح الدین منصوری مشهور به صلاح فرزند مهدی کد نامزد 276
70- آقای سیدکاظم موسوی مشهور به سید کاظم البوشوکه فرزند فاضل کد نامزد 279
71- آقای عبدالغنی میاحی فرزند ظاهر کد نامزد 281
72- آقای حسین ناصری فرزند منصور کد نامزد 282
73- آقای محمد ناصری مشهور به نواصر فرزند حاتم کد نامزد 284
74- آقای حمید نواصر فرزند وحید کد نامزد 286
75- آقای صادق نواصر فرزند مجید کد نامزد 287
76- آقای رحیم نواصری فرزند هنش کد نامزد 289
77- آقای یاسر نواصری فرزند ناصر کد نامزد 291
78- خانم فائقه نیسی فرزند عبدالرضا کد نامزد 292
79- آقای محمود نیسی فرزند حمید کد نامزد 294

در ادامه این اطلاعیه آمده است:
1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 7 نفر است ، رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر 7 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند .

2- هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کارون در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره یک ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

تبلیغات نامزدهای پنجمین دوره ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها از ساعت 24 چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان آغاز شد.

انتخابات پنجمین دوره شورای شهر و روستا و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بیست و نهم اردیبهشت ماه 96 همزمان با سراسر کشور در خوزستان برگزار می شود.
نام :
ایمیل :
نظر :